Projekt

Anneberg-Skanstull Tunnel

Svenska  Kraftnät planerar en ny elförbindelse mellan stationerna Anneberg och  Skanstull. Den är planerad i en tunnel från Danderyd i norr, under  Stockholms  innerstad, till söder om Skanstull. Det är en av många  förstärkningar som görs av Stockholmsregionens elnät för att möta det  växande behovet  av el.


I december 2018 skrevs avtal mellan Svenska Kraftnät och konsortiet JV HOCHTIEF Implenia för hela entreprenaden. 


Från  och med sommaren 2019 finns JV HOCHTIEF Implenia på byggarbetsplatsen i  Danderyd. Där kommer vi sätta upp byggbodar och förbereda för el och  vatten. Under året sprängs sedan en kort starttunnel inne i berget vid  station Anneberg.  Beräknad borrstart av tunneln är i början av 2020.

Image

Förbifart Stockholm FSE101

Förbifart  Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största   infrastrukturprojekt. Idag finns bara en större väg när du ska passera   staden eller ta dig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden,   rakt genom Stockholm.


Entreprenaden omfattar om- och nybyggnad av vägar, en ny gång- och cykelbro samt en ny trafikplats.


Uppdraget  tilldelades Hochtief i slutet av 2017 och omfattar att bygga de  anläggningsdelar som är längst söderut inom E4 Förbifart Stockholm.  Planerad byggstart vår 2018 - hela projektet beräknas vara färdigt 2026.


Image

Västberga Allé

Projektet startade  2015 och är mellan Västaberga Allé och Åbyvägen, Stockholm. Det är en  renovering av en befintlig vägbro, vägarbeten, fundament arbete och  byggandet av två nya stålbroar, en för vägtrafik och en för gång och  cykeltrafik.

Broarna öppnades för trafik i Juni 2017.


Image

Norra Station NS24


Norra  Länkens avvattningskapacitet ökades genom att bygga ett magasin där  dagvattnet från de starkt trafikerade genomfartslederna E20 och E4 kan  fördröjas och renas innan det leds vidare till Mälaren. NS24 skiljer sig  från andra dagvattenmagasin genom att vara placerat ovan mark, i  suterräng. Det ligger i blickfånget från den intensivt trafikerade  omgivningen, inte minst från Rörstrandsgatan i Stockholm. Därför ställde  Stockholms Stad höga krav på byggnadens utformning.

Image

E4/E20 Norra Station NS13


NS13 (Norra station 13 projektet) startades 2012 och är utbyggnaden av söder gående vägtunnel med 5st körbanor samt en norrgående tunnel med 4st körbanor som forslar trafiken till och från Norra länken. Detta innebär en breddning med ett körfält. I höjd med Solna bron delas körfälten upp så att fyra körfält, leds ut på Essingeleden och ett körfält, leds mot Klarastrandsleden.

Image

Norra Länken NL35


Bergtunnlar från KTH Maskinteknik och österut fram till Fiskartorpsvägen

Byggandet   av två vägtunnlar och en utfarts tunnel, ventilationstrummor etc. med   borr och blast teknik där 440.000 m3 bergmaterial avlägsnades och   insprutningen samt skydda verk, byggande av inre skal samt kompletta   vägarbeten, pumpstation, transformator station och   ventilationsanläggningar installerades.

Image

Norra Länken NL51


Projektet utfördes av HOCHTIEF Solutions AG Tyskland Sverige Filial i samarbete med den svenska partnern ODEN.

NL51  sammansluter med NL35 som är tunnel mellan Västra förorten Norrtull och  östra hamnområdet Värtahamnen. En korsning som ger tillgång till en av  Sveriges mest trafikerade motorvägar, Essingeleden, i västra Stockholm.

I  sammanband med projektet som behövde man göra en utgrävning i  berggrunden på en volym som uppgick till 210 000 m³. Byggandet av en  ”Cut and Cover” vägtunnel där totalt 20.000 m3 bergmaterial avlägsnades  tillsammans med vägarbeten och efterbehandling.

Image